Podstawowe informacje:

 • Rozwód - podstawowe informacje
 • Od czego zacząć?
 • Gdzie szukać pomocy?
 • Jak się przygotować do rozwodu?
 • A może jednak separacja?
 • Koszty i opłaty
 • Co z alimentami?
 • Co z dziećmi po rozwodzie?
 • Co z kredytem po rozwodzie?
 • Wspólny majątek
 • Co gdy mieszkam za granicą?
 • Konflikt rodzinny
 • Alkoholizm, zdrada

Przygotowanie do procesu rozwodowego (dokumenty)

Prezentowana lista jest przykładowa. W niektórych przypadkach przygotowanie do sprawy może wymagać innych środków i czynności

 • odpis aktu małżeństwa z USC, umowa o rozdzielności majątkowej (jeśli była zawarta)
 • odpisy aktów urodzenia dzieci z USC (jeśli ze związku są dzieci)
 • dokumenty o wysokości dochodów (jeśli ze związku są dzieci)
 • dokumenty dotyczące stanu zdrowia (opcja, celem wykazania chorób i in.) 
 • inne dokumenty urzędowe lub zaświadczenia (opcja) 
 • zdjęcia (opcja) 
 • nagrania audio lub video (opcja, gdy konieczne) + stenogramy 
 • opinie prywatne (opcja, gdy konieczne) 
 • zaświadczenia np. z odbytej terapii małżeńskiej (opcja, gdy konieczne) 
 • dokumenty z innych postępowań (opcja, gdy konieczne) 
 • raport z czynności detektywa (opcja) 
 • wydruki np. z portali społecznościowych (opcja)

Etapy procesu
sądowego
w rozwodzie:

 • podjęcie decyzji o rozwodzie
 • przygotowanie do postępowania rozwodowego (dokumenty, dowody) 
 • przygotowanie pozwu (najważniejszy dokument wyznaczający kierunek sprawy) 
 • złożenie/doręczenie odpisu pozwu - złożenie odowiedzi na pozew (pozwany)
 • wywiad kuratora (opcja, gdy konieczny) 
 • rozprawa sądowa (w trybie zdalnym/na sali sądowej) 
 • skierowanie stron na mediację (opcja za zgodą stron) 
 • zasięgnięcie opinii zespołu sądowych specjalistów (opcja, gdy konieczna) 
 • wymiana pism procesowych 
 • rozprawa - przeprowadzenie dowodów (zeznania świadków, stron, inne) 
 • wydanie wyroku 
 • ew. zaskarżenie wyroku do sądu II instancji (opcja dla każdej ze stron) 

Katalog  dowodów:

Dane zebrane na podstawie ponad tysiąca postępowań sądowych

 • z dokumentów
 • z zeznań świadków (ustne lub na piśmie) 
 • z przesłuchania stron 
 • wywiad środowiskowy
 • z wizji lokalnej 
 • opinia biegłego 
 • zdjęcia, nagrania audio i video
 • z akt innej sprawy 
 • z opinii biegłych 
 • z notatek urzędowych, z systemów informacji elektronicznej
 • informacje z sieci, z portali społecznościowych

Wzory pism (dokumentów)

Sięgnij do około 100+ wzorów najważniejszych pism używanych w postępowaniu rodzinnym

Pozwy

 • Pozew o rozwód za porozumieniem
 • Pozew o rozwód z winy
 • Pozew o separację za porozumieniem
 • Pozew o separację z winy
 • Pozew o alimenty
 • Pozew o alimenty od rodziców zobowiązanego
 • Pozew o podwyższenie alimentów
 • Pozew o obniżenie alimentów
 • Pozew o uchylenie alimentów
 • Pozew o ustalenie ojcostwa
 • Pozew o ustalenie macierzyństwa
 • Pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 • Pozew o ustanowienie pochodzenia dziecka
 • Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Pozew o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Odpowiedzi na pozew

 • Odpowiedź na pozew o rozwód bez orzekania o winie
 • Odpowiedź na pozew o rozwód z winy
 • Odpowiedź na pozew o separację za porozumieniem
 • Odpowiedź na pozew o separację z winy
 • Odpowiedź na pozew o alimenty
 • Odpowiedź na pozew o podwyższenie alimentów
 • Odpowiedź na pozew o obniżenie alimentów
 • Odpowiedź na pozew o uchylenie alimentów
 • Odpowiedź na pozew o ustalenie ojcostwa
 • Odpowiedź na pozew o zaprzeczenie ojcostwa
 • Odpowiedź na pozew o zaprzeczenie pochodzenia dziecka
 • Odpowiedź na pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Odpowiedź na pozew o przyczynienie się do zaspokajania potrzeb rodziny

Inne pisma

 • Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • Zgłoszenie Niebieska Karta
 • Wniosek o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka
 • Porozumienie rodziców w przedmiocie władzy rodzicielskiej
 • Pismo z wnioskami dowodowymi
 • Wniosek małoletniej o zezwolenie na zawarcie małżeństwa
 • Wniosek do pracodawcy o udzielenie urlopu ojcowskiego
 • Wniosek o ustalenie miejsca pobytu dziecka
 • Wniosek o usprawiedliwienie nieobecności na rozprawie
 • Wniosek o uchylenie kary grzywny
 • Wniosek o wyłącznie sędziego/sądu
 • Wniosek o adwokata z urzędu
 • Wniosek o zwolnienie z kosztów
 • Wniosek o zgodę na kopiowanie akt
 • Wniosek o wydanie kserokopii z akt
 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o toczącym się postępowaniu
 • Wniosek o uzasadnienie orzeczenia
 • Wniosek o wydanie odpisu orzeczenia
 • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności
 • Zażalenie na postanowienie sądu
 • Apelacja od wyroku sądu I instancji

Wnioski

 • Wniosek o separację na zgodne żądanie małżonków 
 • Wniosek o ustalenie kontaktów 
 • Wniosek o wykonanie kontaktów 
 • Wniosek o zakaz kontaktów 
 • Wniosek o zmianę kontaktów 
 • Wniosek o zmianę postanowienia o władzy rodzicielskiej 
 • Wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich 
 • Wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej 
 • Wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich 
 • Wniosek o zabezpieczenie roszczeń 
 • Wniosek o podział majątku 
 • Wniosek o zwolnienie z obowiązku przedstawiania dokumentu niezbędnego do zawarcia  związku 
 • Wniosek o uznanie zagranicznego orzeczenia o rozwodzie 
 • Wniosek o ustanowienie rodziny zastępczej 
 • Wniosek o przysposobienie 
 • Wniosek o wyrażenie zgody na paszport dla dziecka 
 • Wniosek o ubezwłasnowolnienie

Odpowiedzi na wniosek

 • Odpowiedź na wniosek o ustalenie kontaktów 
 • Odpowiedź na wniosek o wykoananie kontaktów 
 • Odpowiedź na wniosek o zakaz kontaktów 
 • Odpowiedź na wniosek o zmianę kontaktów 
 • Odpowiedź na wniosek o zmianę w przedmiocie władzy rodzicielskiej 
 • Odpowiedź na wniosek o pozbawienie praw rodzicielskich 
 • Odpowiedź na wniosek o przywrócenie władzy rodzicielskiej 
 • Odpowiedź na wniosek o ograniczenie praw rodzicielskich 
 • Odpowiedź na wniosek o zabezpieczenie roszczeń 
 • Odpowiedź na wniosek o podział majątku 
 • Odpowiedź na wniosek o przysposobienie 
 • Odpowiedź na wniosek o wyrażenie zgody na paszport dla dziecka

Druki/formularze

 • Oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrz. 
 • Wniosek o wydanie odpisu aktu z USC 
 • Wniosek o udostępnienie danych z rejestru PESEL 
 • Wniosek o zobowiązanie osoby stosującej przemoc domową do opuszczenia wspólnego mieszkania 
 • Wniosek o wydanie zakazu zbliżania się 
 • Wniosek o wydanie zakazu kontaktowania się z ofiarą przemocy 
 • Wniosek o wydanie zakazu wstępu do szkoły, przedszkola w syt. przemocy

Skutki orzeczenia 
rozwodu:

 • rozwiązany zostaje związek małżeński (w sferze stosunków i praw cywilnych)
 • ustaje wspólność majątkowa małżeńska - zamiana ustroju 
 • otwiera się droga do dokonania podziału majątku wspólnego (definitywnego) 
 • byli małżonkowie nie są już w stosunku do siebie osobami bliskimi (rodziną) 
 • byli małżonkowie nie dziedziczą po sobie 
 • nie ma już możliwości przekazania sobie darowizn korzystając ze zwolnienia z podatku 
 • powstaje możliwość powrotu do nazwiska sprzed małżeństwa (gdy było zmieniane) 
 • można wejść w nowy związek małżeński 
 • powstaje obowiązek alimentacyjny i in. (dzieci) 
 • może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny w stosunku do byłego współmałżonka

W czym możemy Ci pomóc?

Napisz do nas lub zadzwoń. Ustalimy jaka jest Twoja sytuacja i dobierzemy odpowiedni sposób pomocy

Bezpłatna analiza wstępna problemu

W każdym przypadku przeprowadzamy wstępną i bezpłatną analizę sytuacji lub zgłoszonego problemu. Pomożemy skierować sprawę do właściwej osoby i na właściwe tory.

Konsultacja​ ze specjalistą

Konsultacja ze specjalistą to nieodzowna część całego procesu udzielania pomocy. Stanowi ona ważny element całego procesu udzielania pomocy.

Opracowanie planu działania

Opracowanie planu, czyli sporządzenie listy kroków lub zadań niezbędnych, by osiągnąć lub wykonać wyznaczone cele i zamierzenia.

Pomoc w podjęciu wdrożeniu działań

Realizacja planu, założonych celów, wykonania

Dane kontaktowe:

Kancelaria Adwokacka
Nasz Prawnik
ul. Panny Marii 3/5
87-100 Toruń
tel. +48 605 368 905
NIP 956-131-14-46
REGON 871716110
pomoc@prawnika.pl

Ważne informacje:

Kontakt
Współpraca z ekspertami
Polityka prywatności
Cookies
Wydziały rodzinne sądów

Usługi i portale:

Doradztwo
Porady prawne On-Line
Wyszukiwarka prawników
Wspólnoty Mieszkaniowe
Akademia Liderów Prawa